Ochrana osobných údajov

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke ku objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení

Prevádzkovateľ internetového obchodu Freeport s.r.o. týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov".

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutie získaných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

 1. Predávajúci (FreePort, s. r.o., Športová 2757, 024 01 Kysucké Nové Mesto) spracúva osobné údaje spotrebiteľa na plnenie svojich záväzkov voči spotrebiteľovi, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní spotrebiteľa v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci ďalej spracúva osobné údaje spotrebiteľa na základe súhlasu dotknutej osoby pre účely vedenia vernostného programu a zasielania reklamných správ.

 2. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu: krstné meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón, fax

 3. V prípade, že si spotrebiteľ pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu uvedenú spotrebiteľom, najčastejšie však 1x mesačne. O zrušenie tejto služby ako aj služby vernostného programu môže spotrebiteľ požiadať elektronickou poštou na adrese: nabytok@najlacnejsie.sk.

 4. Spotrebiteľ potvrdením príslušného poľa pred odoslaním objednávky zároveň udeľuje dobrovoľný súhlas na spracovanie svojich osobných údajov. Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas do odvolania, najviac na 10 rokov. Tento súhlas je možný kedykoľvek písomne odvolať.

 5. V prípade, že si spotrebiteľ vybral doručenie kuriérskou spoločnosťou, spotrebiteľ súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol osobné údaje spotrebiteľa potrebné na doručenie tovaru kuriérskym spoločnostiam: Geis SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 31 324 428 alebo SCHENKER s. r. o., Kopčianska 94, 85101 Bratislava, Slovensko, IČO: 31 327 222.

 6. Predávajúci osobné údaje poskytuje za účelom spracovania účtovných dokladov spoločnosti Agentúra TEMPO, Jánošíkova 1, 010 01 Žilina, IČO: 36 433 292.

 7. Pri poskytovaní spotrebiteľských úverov spolupracujeme výlučne so spoločnosťou CETELEM SLOVENSKO a.s. a sme oprávnení poskytovať všetku súčinnosť pri vybavovaní žiadostí klientov o poskytnutie spotrebiteľských úverov.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Poučenie o právach dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov“)

Spoločnosť FreePort, s. r.o., Športová 2757, 024 01 Kysucké Nové Mesto ako prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov týmto zverejňuje nasledovné informácie v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Zákazník FreePort, s. r.o. ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. má v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov nasledovné práva:

 • právo vyžadovať od prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané,

 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa zákona; pri vydaní rozhodnutia v zmysle § 28 ods. 5 zákona je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby na spracúvanie,

 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania,

 5. opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 6. likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie,

 7. likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

 8. blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,

 • právo na základe písomnej žiadosti namietať voči:

 1. spracúvaniu osobných údajov, o ktorých sa predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

 2. využívaniu osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku,

 3. poskytovaniu osobných údajov v rovnakom rozsahu na účely priameho marketingu,

 • právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch uvedených v § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,

 • právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek namietať, nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr 30 dní odo dňa doručenia žiadosti,

 • právo pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle zákona môže uplatniť zákonný zástupca.


Práva dotknutej osoby v zmysle zákona, ktorý nežije, môže uplatniť blízka osoba.

 

Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu Freeport s.r.o. súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

041 202 34 56 0911 73 57 12 v pracovné dni 8:00 - 20:00
Prihlásiť
Otvoriť/Zatvoriť menu